هرجنبشی وقتی آغاز به کار میکند، نیاز به یک اساسنامه دقیق است. خانه آهستگی میخواهد به طور دقیق گامی برای زندگی بهتر و سالمتر بردارد و به مرور با نظر اعضا اساسنامه خود را کاملتر خواهد کرد.