انجمن آهستگی ایران میخواهد در شرایط سخت کنونی کشور گامهای کوچک و بزرگی در بهتر کردن زندگی مردم عزیز و خوب ایران بردارد.

زندگی یعنی خاطره ها، با آهستگی خاطره ها ساخته میشوند.

با آهستگی به زندگی خود معنا خواهیم بخشید.